سیستمهای امنیتی و نظارتی

سیستم کنترل تردد استانداری کردستان

سیستم کنترل تردد سازمان نظام مهندسی معدن استان کردستان

سیستم امنیتی نظارتی مجتمع لاوان سازمان توسعه مسکن